AANMELDEN BILLIT Billit-logo

Fiscale Kalender

Raadpleeg de fiscale kalender voor een overzicht van de belangrijke data omtrent fiscaliteit als ondernemer.

30/06/2021 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01/07/2021 - BTW

Vrijstelling

Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2018 tot onder de drempel van 25.000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2019 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

Periodieke btw-aangifte

Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

Aanvraag terugbetaling buitenland bij het Centraal Btw-kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

 • In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 2e kwartaal 2019 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het 3e kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggave zich voordeed.
 • In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 2e kwartaal 2019 én indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk 9 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd werd.

05/07/2021 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven betalen op deze datum een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal 2018.
Rekeningnummer: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05/07/2021 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling”
voor de betrokken personeelsleden.

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling”
voor de betrokken personeelsleden.

10/07/2021 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.928.137 EUR haalden, dienen de PRODCOM-enquête over juni in bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

10/07/2021 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
bij de Dienst Voorafbetalingen, BE61 6792 0022 9117.
=> PR voor rechtspersonen enkel indien het een VA voor aanslagjaar 2019 betreft: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum is mogelijk verschillend wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

15/07/2021 - Bedrijfsvoorheffing

 • BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen.
  Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
 • BV ingehouden tijdens het 2de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen.
  Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

22/07/2021 - BTW

 • Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
  Rekeningnummer: Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047
 • Kwartaalaangevers: aangifte (in beginsel verlengd tot 10 augustus) en betaling van de verschuldigde btw (geen uitstel).
  Rekeningnummer: Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047
 • Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie).
 • Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.
  Rekeningnummer: Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047
 • Creditsaldo – Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1.485 EUR of meer vertoont of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» aankruisen (Vak I van de aangifte) om de terugbetaling te verkrijgen.
 • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari
 • Indienen van:
  a) een lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2e kwartaal 2019 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);
  b) een lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal 2019 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

22/07/2021 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

31/07/2021 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.) bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

31/07/2021 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden en een maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31/07/2021 - RSZ

 • Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.
  Administratieve inlichtingen: RSZ
 • Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen.
  op PR BE63 6790 2618 1108.
 • Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen aan het Sociaal fonds van de betrokken sector.

31/07/2021 - Sociale balans (*)

Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen bij de Balanscentrale (NBB).

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31/07/2021 - Vennootschapsrecht (*)

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).
Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31/07/2021 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05/08/2021 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2018 betalen.

Rekeningnummer: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05/08/2021 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling” voor de betrokken personeelsleden.

09/08/2021 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.928.137 EUR haalden, dienen de PRODCOM-enquête over juli in bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

09/08/2021 - BTW

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2e kwartaal (zomerfaciliteiten).

14/08/2021 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20/08/2021 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

20/08/2021 - BTW

 • Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
  Aan: Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047
 • Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw, maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
 • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

30/08/2021 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden en een maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30/08/2021 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, niet voor de S-BVBA) toepassen. Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 431 W.Venn. toepassen

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31/08/2021 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05/09/2021 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2018 betalen.

Rekeningnummer: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05/09/2021 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling”.

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10/09/2021 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

10/09/2021 - BTW

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

13/09/2021 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20/09/2021 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

20/09/2021 - BTW
 • Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen aan Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047
 • Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige 4 kwartalen).
 • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari

30/09/2021 - Veiligheid - OR

 • Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2019.
 • Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden en een maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30/09/2021 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage aan het Sociaalverzekeringsfonds.

30/09/2021 - BTW

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2018 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

30/09/2021 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten aan één van de persagentschappen.

(*) Datum kan verschillen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30/09/2021 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01/10/2021 - BTW

Periodieke btw-aangifte

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

Aanvraag terugbetaling buitenland bij het Centraal Btw-kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

 • In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 3de kwartaal 2019 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich voordeed.
 • In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 3de kwartaal 2019 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd werd.

04/10/2021 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling” voor de betrokken personeelsleden.

04/10/2021 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2018 betalen.
Rekeningnummer: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

10/10/2021 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.928.137 EUR haalden, dienen de PRODCOM-enquête over september in bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

10/10/2021 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden aan de Dienst Voorafbetalingen, BE61 6792 0022 9117.
PR voor rechtspersonen enkel indien het een VA voor aanslagjaar 2019 betreft: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

15/10/2021 - Bedrijfsvoorheffing

 • BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen.
 • BV ingehouden tijdens het 3de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen.
  Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
21/10/2021 - BTW
 • Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen aan Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047.
 • Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
 • Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw aan Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047.
 • Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).
 • Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen aan Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047.
 • Creditsaldo – Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1.485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.
 • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
 • Indienen van:
  a) een lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2019 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);
  b) een lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2019 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).
 • Forfait: herziening als gevolg van de wijzigingen die in de forfaitaire grondslagen van het vorige jaar werden aangebracht (art. 13 2° KB nr. 2).

21/10/2021 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

31/10/2021 - Boekhouding

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

31/10/2021 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden en een maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31/10/2021 - RSZ

 • Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal
  voor de RSZ.
 • Betaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal.
  aan PR BE63 6790 2618 1108.
 • Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen aan het Sociaal fonds van de betrokken sector.
05/11/2021 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2018 betalen.

Rekeningnummer: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05/11/2021 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling” voor de betrokken personeelsleden.

08/11/2021 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden, dienen de PRODCOM-enquête over oktober in bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

15/11/2021 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20/11/2021 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

20/11/2021 - BTW
 • Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen aan Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047.
 • Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw, maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van (een van de) vorige 4 kwartalen.
 • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

29/11/2021 - Inventarisprocedure voorbereiden (*)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

29/11/2021 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst: borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

29/11/2021 - BTW

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2020.
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

29/11/2021 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden en een maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30/11/2021 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05/12/2021 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B “Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling” voor de betrokken personeelsleden.

05/12/2021 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4.000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2018 betalen.

Rekeningnummer: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

10/12/2021 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden, dienen de PRODCOM-enquête over november in bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

13/12/2021 - Bedrijfsvoorheffing

 • BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen.
  Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
 • Werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.
  Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

13/12/2021 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2020 en hun eventuele vervanging.

13/12/2021 - BTW

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2020 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

20/12/2021 - BTW

 • Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen aan Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047.
 • Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw, maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van (een van de) vorige 4 kwartalen.
 • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20/12/2021 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen via de internettoepassing OneGate.

20/12/2021 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden aan de Dienst Voorafbetalingen, PR BE61 6792 0022 9117.

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

24/12/2021 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2018 meer dan 2.500.000 EUR BV hebben ingehouden: betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

24/21/2021 - BTW

 • Maandaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).
  NvdR: De deadline valt op 24/12, maar gezien dat een zondag is, betekent dit in de praktijk 22/12.
  Te betalen aan: Btw-ontvangsten in Brussel, PR BE22 6792 0030 0047
 • Kwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, § 1 BTW-KB nr. 1).